Backpacking JUBII! Backpacking JUBII!! 

backpacking10.gif (25330 bytes)backpacking10.gif (25330 bytes)

  

made_by_klk.gif (50823 bytes)

Music: J.S. Bach - Goldberg variations

 

jones_seti[1].gif (47957 bytes)